Política de privacitat

AVÍS LEGAL WEB DE LA FUNDACIÓ DE LLUITA CONTRA LA SIDA, LES MALALTIES INFECCIOSES I LA PROMOCIÓ DE LA SALUT I LA CIÈNCIA (FLS)

1. IDENTIFICACIÓ DEL TITULAR DEL DOMINI

D'acord amb el que disposa l'article 10 de la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic, es publiquen les següents dades:

El titular del web és la FUNDACIÓ FLS DE LLUITA CONTRA LA SIDA, LES MALALTIES INFECCIOSES I LA PROMOCIÓ DE LA SALUT I LA CIÈNCIA (D'ara en endavant, Fundació FLS), amb domicili en Ctra. De Canyet s / n Hospital Germans Trias i Pujol, 2a planta Maternal, 08916 Badalona (Barcelona), NIF: G60182821 inscrita al Registre de Fundacions de la Generalitat amb el nombre 667.

Telèfon de contacte: 934

Correu electrònic de contacte: info@flsida.org

Els professionals mèdics que treballen a la Fundació FLS estan col·legiats al Col·legi de Metges de Barcelona que es regeix pel seu propi codi deontològic que es pot consultar al següent enllaç: https://www.comb.cat/cat /colegi/docs/codi_deontologic.pdf

2. NORMES D'ÚS DEL PORTAL

Qui accedeixi i faci servir aquest lloc web, tindrà la consideració d'usuari. L'usuari pel sol fet de ser-ho, accepta totes les condicions d'ús.

L'usuari assumeix la responsabilitat de l'ús que pugui fer d'aquesta web. Aquesta responsabilitat s'estén a l'registre que fos necessari per accedir a determinats serveis o continguts. L'usuari serà responsable d'aportar informació veraç i lícita en el procés de registre.

L'usuari es compromet a fer un ús adequat dels continguts i serveis que la Fundació FLS ofereix a través d'aquesta web i amb caràcter enunciatiu però no limitador, a no utilitzar-los per:

• Provocar danys en els sistemes físics i lògics de la Fundació FLS, dels seus proveïdors o de terceres persones, introduir o difondre a la xarxa virus informàtics o qualssevol altres sistemes físics o lògics que siguin susceptibles de provocar els danys anteriorment esmentats.

• Intentar accedir i, si escau, fer servir els comptes de correu electrònic d'altres usuaris i modificar o manipular els seus missatges. Queda prohibida la publicació en els nostres espais web de continguts que atemptin contra els principis enumerats a continuació, reservant-se el titular de l'domini l'exercici de quantes accions siguin procedents en dret contra els responsables de la publicació.

• La protecció de l'ordre públic, la investigació penal, seguretat pública i defensa nacional.

• La protecció de la salut pública o de les persones físiques que tinguin la condició de consumidors o usuaris.

• El respecte a la dignitat de la persona i al principi de no discriminació per motius de raça, sexe, opinió, nacionalitat, discapacitat o qualsevol altra circumstància personal o social.

• La protecció de la joventut i de la infància.

• El respecte a l'autonomia de la voluntat de l'afectat.

• El respecte a la propietat intel·lectual de l'publicat.

• En general, el respecte a la legalitat vigent.

La Fundació FLS es reserva el dret de retirar tots aquells comentaris i aportacions que vulnerin el respecte a la dignitat de la persona, que siguin discriminatoris, xenòfobs, racistes, pornogràfics, que atemptin contra la joventut o la infància, l'ordre o la seguretat pública o que, al seu parer, no fossin adequats per a la seva publicació.

En qualsevol cas, el titular de l'domini no serà responsable de les opinions abocades pels usuaris a través dels fòrums, xats, o altres eines de participació que es puguin incorporar en aquest web.

2 .1. ÚS DE CONTRASENYES.

Per accedir a determinats continguts cal introduir un codi d'usuari i una contrasenya.

Us informem que les contrasenyes són personals i intransferibles. L'usuari és l'únic responsable de les conseqüències que es puguin derivar d'l'ús de la seva contrasenya.

Per a qualsevol incidència amb les contrasenyes podeu contactar amb info@flsida.org.

3. PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL

La Fundació FLS és titular de tots els drets de propietat intel·lectual i industrial de les seves pàgines web, com també ho és de tot el seu contingut, de manera que tota reproducció, distribució i comunicació pública total o parcial del seu contingut queda expressament prohibida sense l'autorització expressa de titular.

4. RESPONSABILITAT

La Fundació FLS no es fa responsable dels danys i perjudicis que es puguin derivar d'interferències o avaries telefòniques, desconnexions en el sistema electrònic, presència de virus informàtics, programes maliciosos o qualsevol altre factor aliè al seu control.

Tampoc serà responsable dels continguts o sistemes de tercers connectats amb el seu domini.

La Fundació FLS es reserva l'exercici de les accions legals que corresponguin contra els que vulnerin aquestes condicions.

5 .- PRIVACITAT I TRACTAMENT DE LA INFORMACIÓ

5 .1.- DRET D'INFORMACIÓ

D'acord amb el que disposa l'article 11 de la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals (en endavant LOPDPGDD) i l'article 13 de l'Reglament General de Protecció de dades 2016 / 679 us informem de:

5 .1.1.- Identificació de responsables:

El responsable de l'tractament és la Fundació FLS, amb domicili a Badalona (08916), Ctra. De Canyet s / n - Hospital Univ. Germans Trias i Pujol, 2a planta Maternal, telèfon: 934.657.897.

El delegat de protecció de dades (DPO) és CIPDI, Tractament de la Informació SLPuede contactar amb el delegat a l'correu electrònic lopd@flsida.org .

5 .1.2.- Finalitats de tractament i base jurídica

5 .1.2.1.- Finalitat general

Les dades que ens faciliteu en els formularis que trobareu a la web, les que ens envieu a la nostra adreça de correu electrònic i les que es puguin generar mentre mantingueu relació amb el responsable de l'tractament s'incorporaran, tal com ens les cediu, a una base de dades titularitat de l'responsable de l'tratamiento.Usaremos les dades per prestar-vos els serveis que ens demaneu i per enviar informació de les nostres activitats per correu electrònic o adreça postal.

La base jurídica d'aquest tractament serà la relació contractual que mantingueu amb el responsable de l'tractament i el consentiment que otorgáis a l'acceptar aquest avís.

5 .1.2.2.- Tractament d'imatges.

El responsable de l'tractament documenta els esdeveniments de caràcter públic que organitza amb fotografies i vídeos amb la finalitat de fer difusió en el seu web o altres espais de difusió pública d'informació com són: la pròpia web, les xarxes socials on el responsable de l'tractament disposi de perfil creat i publicacions pròpies o premsa. Podeu obtenir més informació sobre aquest apartat consultant el web de l'responsable de l'tractament o contactant amb el DPO.

El tractament d'aquestes imatges està legitimat amb el consentiment dels afectats o en aplicació de l'article 8 de la LO 1/1982 de protecció de el dret a l'honor, la intimitat i la pròpia imatge 1 .

Article 8

1. No es consideren, a tots els efectes, intromissions il·legítimes les actuacions autoritzades o acordades per l'autoritat competent d'acord amb la llei, ni quan hi predomini un interès històric, científic o cultural rellevant

2. En particular, el dret a la pròpia imatge no impedeix:

a) La seva captació, reproducció o publicació per qualsevol mitjà, quan es tracti de persones que exerceixin un càrrec públic o una professió de notorietat o projecció pública i la imatge es capti durant un acte públic o en llocs oberts a el públic.
b) La utilització de la caricatura d'aquestes persones, d'acord amb l'ús social.
c) La informació gràfica sobre un succés o esdeveniment públic quan la imatge d'una persona determinada aparegui com a merament accessòria.
Les excepcions previstes en els paràgrafs a) ib) no són aplicables respecte de les autoritats o persones que exerceixin funcions que per la seva naturalesa necessitin l'anonimat de la persona que les exerceixi.

5 .1.3.- Categories de destinataris.

Per donar compliment a les anteriors finalitats tindran accés a les seves dades:

  • El personal degudament autoritzat per la direcció de l'responsable de l'tractament.
  • Els proveïdors necessaris per a complir la seva demanda.
  • L'administració pública en l'àmbit de les seves competències.

Pot ampliar aquesta informació consultant el DPO

5 .1.4.- Transferència internacional de dades.

El responsable de l'tractament utilitza les següents plataformes que poden implicar transferències de dades fora de l'espai Schengen:

I.- Google. El responsable de l'tractament ha signat un acord amb Google, -d'acord amb la resolució de l'Autoritat Espanyola de Protecció de Dades de 22 de juny de 2017. Per a més informació sobre les polítiques de privacitat de google pot visitar els següents enllaços:

https://support.google.com/a/answer/2888485?hl=es

https: //www.pr ivacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI

II.- MailChimp. Pot rebre més informació sobre la seva política de privacitat en el següent enllaç:

https://mailchimp.com/legal/privacy/

III.- Xarxes socials que consten anunciades al nostre web.

Puntualment, es poden organitzar activitats com assajos clínics, estudis, congressos, o altres activitats formatives o d'investigació amb entitats ubicades als Estats externs a l'Espai Schengen. En aquests casos, prèviament a la realització de la transferència de dades, s'informarà als participants i es demanarà el seu permís d'acord amb la normativa aplicable.

5 .1.5.- Termini de conservació de la informació.

El responsable de l'tractament ha de conservar la seva informació mentre no revoqui el consentiment atorgat en acceptar aquesta clàusula.

5 .1.6.- Drets com afectatTé dret a accedir, rectificar, suprimir, oposar-se a que les seves dades es tractin, a limitar el tractament, a demanar la portabilitat de les dades, a no ser sotmès a decisions individuals automatitzades ia revocar el consentiment que atorga.

Per exercir aquests drets pot dirigir-se per escrit a les adreces d'el responsable de l'tractament que consten en aquest avís legal.

5 .1.7.- Dret de reclamació.

L'organisme competent per conèixer de la correcta aplicació de les normes sobre tractament de la informació és l'Autoritat Espanyola de Protecció de Dades, amb domicili al Carrer Jorge Juan n. 6 de Madrid.

5 .1.8.- Obligacions l'afectat.

L'afectat ha d'aportar informació veraç i actualitzada en tots els processos de recollida de dades, sent ell l'únic responsable de la vulneració d'aquesta obligació.

En els formularis de recollida de dades estan marcats les dades que són obligatoris aportar, en funció de la demanda que faci l'afectat. La manca de l'aportació d'aquestes dades pot suposar la impossibilitat de participar de l'activitat o proporcionar el servei que se sol·licita.

5 .1.9.- Elaboració de perfils

Per al compliment dels objectius de l'responsable de l'tractament i, sobretot, per fer una atenció més personalitzada, acurada i eficaç de l'usuari, de vegades, cal elaborar perfils dels destinataris dels serveis. En cap cas, l'elaboració d'el perfil es fa de manera exclusivament automatitzada.

5 .2. CONSENTIMENT DE L'USUARI

S'entén que l'usuari accepta les condicions establertes si prem el botó 'ACCEPTAR' que es troba en tots els formularis de recollida de dades, o si envia un missatge per correu electrònic.

Les dades personals es guarden a la base de dades general d'administració de la Fundació FLS, en tot cas, garanteix les mesures tècniques i organitzatives per a preservar la integritat i la seguretat de la informació que tracta.

5 .3. SEGURETAT

La base de dades general està dotada d'el preceptiu document de seguretat i ha establert tots els mitjans tècnics al seu abast per evitar la pèrdua, mal ús, alteració, accés no autoritzat i robatori de les dades facilitades. El tractament de les dades personals està ajustat a la normativa establerta en la Llei Orgànica 3/2018 de protecció de dades i garantia dels drets digitals i el Reglament (UE) 2016/679 de el Parlament Europeu i de Consell, de 27 d'abril de 2016.

5 .4.- COOKIES I RECOLLIDA DE DADES ESTADÍSTIQUES

La navegació d'un usuari per aquesta web deixa com rastre l'adreça IP que li ha estat assignada pel seu proveïdor d'accés a Internet. Només s'utilitza aquesta direcció per a fins exclusivament interns, com són les estadístiques d'accés a l'Portal.

Per a la utilització d'aquesta web, és possible que s'utilitzin cookies. Les cookies que es puguin utilitzar s'associen únicament amb el navegador d'un ordinador determinat (un usuari anònim), i no proporcionen per si mateixes cap dada personal de l'usuari. Aquesta web pot utilitzar els següents tipus de galetes:

- Galetes d'anàlisi: Permeten quantificar el nombre d'usuaris i així realitzar el mesurament i anàlisi estadística de la utilització i activitat que fan els usuaris de la nostra pàgina web, així com elaborar de perfils de navegació dels usuaris en aquestes pàgines i en les nostres aplicacions, tot això amb Per tal d'introduir millores.

- Galetes tècniques: permeten l'usuari la navegació a través de la pàgina web i la utilització de les diferents opcions o serveis que en ella hi ha com, per exemple, controlar el trànsit i la comunicació de dades, identificar la sessió, accedir a parts d'accés restringit, recordar els elements que integren una comanda, realitzar el procés de compra d'una comanda, realitzar la sol·licitud d'inscripció o participació en un esdeveniment, utilitzar elements de seguretat durant la navegació o emmagatzemar, difondre i / o compartir continguts.

L'usuari té la possibilitat de configurar el seu navegador per ser avisat en pantalla de la recepció de cookies i per evitar la seva instal·lació en el seu disc dur. Tots els navegadors permeten fer canvis per tal de desactivar la configuració de les galetes. Aquests ajustos es troben ubicats a les «opcions» o «preferències» de el menú del seu navegador. A continuació podrà trobar els links de cada navegador per desactivar les cookies seguint les instruccions: - Explorer: https://support.microsoft.com/es-es/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies#ie=*ie-11

- Firefox: https://support.mozilla.org/es/kb/cookies-informacion-que-los-sitios-web-guardan-en-?redirectlocale=en-us&redirectslug=cookies

- Chrome: http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=es&answer=95647

- Safari: http://support.apple.com/kb/ph5042

- Opera: http://www.opera.com/help/tutorials/security/privacy/

L'informem, però, que hi ha la possibilitat de que la desactivació d'alguna cookies impedeixi o dificulti la navegació o la prestació dels serveis oferts en aquesta web.

5 .5. - ÚS D'ADRECES IP

Per facilitar la recerca de recursos que creiem que són del seu interès, pot trobar en aquesta web enllaços a altres pàgines.

Aquesta política de privacitat només és d'aplicació a aquest web. El responsable de l'tractament no garanteix el compliment d'aquesta política en altres webs, ni es fa responsable dels accessos mitjançant enllaços des d'aquest lloc.

6. MODIFICACIONS DE LES PRESENTS CONDICIONS I VIGÈNCIA

Fundació FLS pot modificar es presents condicions en qualsevol moment, sense previ avís, publicant les seves modificacions tal com apareixen. Un cop modificades, les presents condicions deixaran de ser vigents i seran substituïdes per la seva modificació

7. LEGISLACIÓ APLICABLE I JURISDICCIÓ

La relaciónentre Fundació FLS i l'usuari es regirà per la normativa espanyola vigent i qualsevol controvèrsia se sotmetrà als Jutjats i tribunals que correspongui a la ciutat de Barcelona.